psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım
Psikolojinin ilgi alanına giren herşey, Uzman Danışmanlık.
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

cotard syndrome\ cotard sendromu

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ads


Tarih: Pts Şub 19, 2018 9:52 pm    Mesaj konusu: Ads

Başa dön
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Pzr Hzr 10, 2012 9:35 pm    Mesaj konusu: cotard syndrome\ cotard sendromu Alıntıyla Cevap Gönder

Cotard Sendromu: Ender Rastlanan Bir Vak’a
Mehmet Mustafa Özköse*, Nedim Havle**, ‹hsan Sayg›n Sar›***, Güliz Özgen****
* Dr., Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastânesi 9. Psikiyatri klini¤i, Psikiyatri Asistan›
** Dr., Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastânesi 7. Psikiyatri klini¤i, Psikiyatri Asistan›
*** Dr., Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastânesi 1. Nöroloji klini¤i, Nöroloji Asistan›
**** Doç. Dr., Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastânesi 13. Psikiyatri klini¤i, Psikiyatri Doçenti
ÖZET
Cotard Sendromu ilk defa 1880 y›l›nda Jules Cotard taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Ender rastlanan bu
sendromda nihilistik hezeyanlar, kendisine ve d›fl dünyaya yabanc›laflma, ölümsüzlük düflünceleri,
hallüsinasyonlar, intihar düflünceleri ve negativizm görülür. Kad›nlarda daha s›k rastlan›r. Bafllang›ç
yafl› ortalama 52’dir. Hastal›k nâdir olarak ergenlik döneminde de ortaya ç›kabilir. Çal›flmalarda Cotard Sendromu’nun birçok psikiyatrik ve organik hastal›kla birlikte olabilece¤i gösterilmifltir. Etiyolojisinde birçok faktörün rol oynad›¤› düflünülen bu sendromun psikiyatrik s›n›fland›rma sisteminde yerini bulabilmesi için daha fazla araflt›rmaya gerek vard›r.
Bu yaz›da 14 yafl›nda Cotard Sendromu tan›s› alan ve ender görülen bir vak’a sunulmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Cotard Sendromu, ergen, nihilistik hezeyan
ABSTRACT
COTARD’S SYNDROME: A CASE OF RARITY
Cotard’s Syndrome is first described by Jules Cotard in 1880. Nihilistic delusions, depersonalization,
derealization, thoughts of immortality, hallucinations, suicidal ideation, and negativism can be seen in this rare syndrome. It is seen in women more frequently. Average age of onset is 52. The
syndrome very rarely begins with adolescence. Co-existence of psychiatric and organic diseases
with Cotard’s Syndrome is reported in various studies. There is still requirement of more research
to establish a position in diagnostic classification systems for this syndrome which is thought to have a multifactorial etiology. In this article an adolescent 14 years old with diagnosis of Cotard’s
syndrome is presented.
Keywords: Cotard’s syndrome, adolescent, nihilistic delusion
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Pzr Hzr 10, 2012 9:36 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

G‹R‹fi
Cotard Sendromu ilk defa 1880 y›l›nda bir t›p toplant›s›nda Jules Cotard taraf›ndan beyni, sinirleri, gö¤sü ve
iç organlar›n›n olmad›¤›na ve kendisinin ölümsüz oldu-
¤una inanan bir vak’a ile tan›mlanm›flt›r. Cotard bu durumu “delire de negation (yok sayma hezeyan›)” olarak
adland›rm›flt›r (Cotard 1880).Ender rastlanan bu sendromda karakteristik olarak bedeniyle ilgili nihilistik hezeyanlar, kendisinin ve d›fl dünyan›n varl›¤›n› inkâr etme, ölümsüzlük düflünceleri, hallüsinasyonlar, intihar
düflünceleri ve negativizm görülür. Hastalar›n bedenlerinin veya organlar›n›n bir parças›n›n veya bütününün
öldü¤üne inanmalar› ile ayn› süreçte “ölümsüz” olduklar›na dâir büyüklük hezeyanlar›n›n olmas› hayli ilginç-
tir (Enoch ve Ball 2002).
Bu sendrom, psikiyatrik ve organik kökenli birçok
hastal›kla birlikte görülmesi nedeniyle, DSM-IV-TR’de
ayr› bir hastal›k olarak adland›r›lmam›flt›r (Debruyne ve
ark. 2009). Ancak, günümüzde bu durumun ayr› bir hastal›k olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i düflüncesi a¤›rl›k kazanmaktad›r (Enoch ve Ball 2002).
VAK’A
NH, 14 yafl›nda, erkek, ilkö¤retim 7. s›n›f ö¤rencisi, âilesiyle birlikte Kocaeli ilinde yafl›yor. Babas› taraf›ndan hastânemiz acil psikiyatri birimine 1 ayd›r sü-
ren okula gitmeye isteksizlik, içe kapanma, okul baflar›s›nda düflme, son 7 gündür geliflen yeme ve içme
reddi ve kilo kayb› flikâyetiyle getirilmiflti. “Psikotik
süreç” düflünülerek yat›fl› yap›lm›flt›.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Pzr Hzr 10, 2012 9:38 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Hastayla yap›lan görüflmede, kendisiyle konuflan insan sesleri duydu¤unu, “beynim çürüdü, tüm iç organlar›m çürümüfl durumda, asl›nda ben yaflam›yorum, bu
âile benim âilem de¤il” gibi düflünceleri oldu¤u anlafl›ld›. Babas›yla yap›lan görüflmede de yaklafl›k 1 ay önce
flikâyetlerinin bafllad›¤›, önce içine kapand›¤›, okula gitmek istemedi¤i, son 7 gündür de yemek yeme¤i reddetti¤i, bu nedenle 5 kg zay›flad›¤›, kendi kendine konufltu-
¤u ve mant›ks›z fleyler söyledi¤ini ifâde etti.
Hasta normâl do¤um ile 40 haftal›k iken hastânede dünyaya gelmifl. 18 ay kadar anne sütü emmifl, 13
ayl›kken yürümeye, 2 yafl›nda konuflmaya bafllam›fl.
Orta hâlli bir âilenin çocu¤u olan NH’nin çocukluk
döneminde içine kapan›k ve sosyal iliflkileri zay›f biri
oldu¤u ö¤renildi. Hastan›n özgeçmiflinde alkol, sigara ve psikoaktif madde kötüye kullan›m› mevcut de-
¤ildi. Herhangi bir sistemik hastal›k öyküsü ve hastâ-
ne yat›fl› yoktu.
Hastan›n psikiyatrik muayenesinde bilinci aç›k,
koopere, yönelimi yerindeydi. Yafl›nda gösteriyordu.
Görüflmeye isteksiz ve psikomotor aktivitesi azalm›fl-
t›. Duygulan›m› depresifti. Nihilistik hezeyanlar›
(beynim çürüdü, tüm iç organlar›m çürümüfl durumda, asl›nda ben yaflam›yorum), iflitme hallüsinasyonlar› (benimle konuflan, bana küfreden insan sesleri duyuyorum) mevcuttu.
Hastan›n fizik ve nörolojik muayenesi normâldi.
Kan biyokimyas›, hemogram analizi, tiroid fonksiyon
testleri, elektrokardiyografi (EKG), elektroensefalografi (EEG) ve Kraniyal MRI incelemesi normâl olarak
tesbit edildi.
Hasta “Psikotik özellikli depresyon ve Cotard Sendromu” tan›lar›yla takip edildi. fiikâyetlerine yönelik oral
risperidon 1 mg/gün ve sertralin 50 mg/gün tedavisi
baflland›. Ancak günler içinde oral ilâç ve g›da al›m reddinin devam etmesi üzerine s›v› deste¤i verildi. Herhangi bir nisbî t›bbî kontrendikasyonu olmayan hastaya âile
onay› da al›narak anestezili Elektrokonvülsif Terapi
(EKT) baflland›. Hastan›n klinik izleminde 3. seans
EKT’den sonra oral g›da al›m›n›n bafllad›¤› ve etrafla iletiflim kurma çabas› gösterdi¤i görüldü. Ancak nihilistik
hezeyanlar› devam ediyordu. 8 seans EKT sonunda flikâ-
yetlerinde belirgin bir gerileme oldu. Görüflmeye istekli
ve görüflmeciye sayg›l› bir tutum sergiliyordu, yatt›¤›
servisteki sosyal etkinliklere kendi iste¤iyle kat›l›yordu.
Nihilistik hezeyanlar› kayboldu. Mant›kl› konufluyordu.
Hastal›¤a yönelik iç görü kazand›. Risperidon 3 mg/gü-
ne yükseltildi ve sertralin 50 mg/güne devam edildi. Takipleri s›ras›nda genel durumu düzelen, psikiyatrik yak›nmas› olmayan hasta mevcut tedavisi reçete edilerek
taburcu edildi.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Pzr Hzr 10, 2012 9:44 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

TARTIfiMA
Cotard Sendromu nâdir görülen bir durumdur.
Özellikle kad›nlarda daha yayg›nd›r (Enoch ve Trethowan 1991). Hastal›¤›n s›kl›¤› ve yayg›nl›¤› ile ilgili
veriler yetersiz olmakla birlikte Hong Kong’da psikiyatrik hastal›k tan›s› alm›fl yafll›larda yap›lan bir çal›fl-
mada prevalans›n›n %0.57 oldu¤u görülmüfltür. Ayn›
çal›flmada yaln›zca depresyonu olan hastalar incelendi¤inde bu oran %3.2 olarak bulunmufltur (Chiu
1995). Berrios ve Luque’un 1995 y›l›nda 100 vak’a ile
yapt›klar› baflka bir çal›flmada ise Cotard Sendromu’nun bafllang›ç yafl›n›n ortalama 52 oldu¤u tesbit
edilmifltir (Berrios ve Luque 1995). Cotard Sendromu
25 yafl›ndan küçüklerde bipolar duygudurum bozuklu¤u ile iliflkili bulunmufltur (Consoli ve ark. 2007).
Hastal›k çok nâdir olarak genç eriflkin döneminde de
ortaya ç›kabilir (Cohen 1997).
Yap›lan çal›flmalar Cotard Sendromu’nun birçok psikiyatrik ve organik hastal›kla birlikte olabilece¤ini göstermifltir. En çok ünipolar depresyon (Chiu 1995, Hamon ve Ginestet 1994), bipolar depresyon (Kondo ve
ark. 2003) ve psikotik bozukluklarda (Hansen ve Bowlig
1998, Caliyurt ve ark. 2004) karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bununla birlikte, ender görülen bâz› psikiyatrik hastal›klarda da Cotard Sendromu saptanm›flt›r: Hidrofobi (Nejad 2002) ve folie à deux (Wolff ve McKenzie 1994).
Cotard Sendromu’na yol açan organik kökenli hastal›klar›n araflt›r›ld›¤› bâz› çal›flmalarda ise bu durumun mental retardasyon (Kearns 1987), tifo (Campbell ve ark. 1981), serebral enfarktüs (Drake 1988), beyin tümörleri (Bathia 1993), temporal lob epilepsisi
(Drake 1988, Greenberg ve ark. 1984), migren (Bathia
ve ark. 1993), multipl skleroz (Gardner 2004), Parkinson hastal›¤› (Cannas ve ark. 2002) ve kafa travmas›
(Young ve ark. 1992) ile iliflkili oldu¤u gösterilmifltir.
Cotard Sendromu tan›l› hastalar de¤iflik psikiyatrik semptomlar gösterebilirler. Bunlar aras›nda en çok
depresif duygudurum (%89), vücuduna karfl› nihilistik hezeyanlar (%86), d›fl dünyaya karfl› nihilistik hezeyanlar (%69), anksiyete (%65), suçluluk ve günahkârl›k düflünceleri (%63) ve ölümsüzlük düflünceleri
(%55) say›labilir (Debruyne ve ark. 2009). Bir yay›nda
ise hastalar›n kendilerine zarar verici davran›fllar›n›n
olabilece¤i ve bunun bâz› ergenlerde ölüme yol açabilece¤i gösterilmifltir (Nejad ve ark. 2007).
Hastal›k birçok etiyolojik faktöre ba¤l›d›r. Bu nedenle her hastada ayr›nt›l› bir organik etiyolojik de-
¤erlendirme yap›lmal›d›r (Kundlur ve ark. 2007).
Cotard Sendromu’nun psikofarmakolojik tedavisi ile
ilgili ayr›nt›l› çal›flma say›s› yetersizdir. Ancak, tekli ilâç
kullan›m›n›n araflt›r›ld›¤› bâz› çal›flmalarda amitriptilin
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri Tüm zamanlar GMT + 3 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

"

Psikoloji ARAMA MOTORU

Loading
Loading
" Review http://psikolojik.forumup.web.tr on alexa.com Sesliduyar toplist ForumMavi Uzman Tavsiye Portalı ALLAH YÜCEDİR kuran meali, türkçe kuran psikolojiktir gecer

:. PsikolojiMedya Sayfaya Giriş .:Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu

Abuse - Report Abuse - TOS & Privacy.
Powered by forumup.web.tr forum gratis free, create open your free forum! Created by Hyarbor & Qooqoa - Auto ICRA

Page generation time: 0.163