psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım
Psikolojinin ilgi alanına giren herşey, Uzman Danışmanlık.
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi, Ayrılma Anksiyetesi

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Ads


Tarih: Pts Şub 19, 2018 9:54 pm    Mesaj konusu: Ads

Başa dön
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:52 pm    Mesaj konusu: Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi, Ayrılma Anksiyetesi Alıntıyla Cevap Gönder


Amaç: Bu çalışmada, Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE) ve
Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketinin (YAA) geçerlik ve güvenirliğinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma DSM-IV tanı ölçütlerine göre anksiyete bozukluğu
ve/veya majör depresyonu olan 282 hasta ve 128 kişilik kontrol grubundan oluşan, toplam 410 kişilik bir örneklemde yapılmıştır. Katılımcılara M.I.N.I. (Kısa Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme) uygulanarak tanısal değerlendirme yapılmıştır. AABE ve YAA’nın ayırt edici ve
benzer ölçek geçerliliğin gösterilmesi amacıyla Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (AAB-YKG), Panik Bozukluğu Şiddet Ölçeği (PBŞÖ), Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum
Ölçeği’nin (PASÖ-YB) “Ayrılmaya Duyarlılık Alt Ölçeği” ve Kaygı Duyarlılığı İndeksi (KDİ) kullanılmıştır. Hasta gurubundan 80 kişi AABE
ve YAA’yı 7-21 gün içinde tekrar yanıtladılar.
Bulgular: İki ölçeğin de hastaları kontrol grubundan ayırt ettiği, AABE
ve YAA’nın birbirleriyle ve AAB-YKG, PASÖ-YB ayrılmaya duyarlılık
puanlarıyla yüksek düzeyde, KDİ’le orta düzeyde ve PBŞÖ’yle düşük
düzeyde korelasyon gösterdiği anlaşılmıştır. Faktör analizi AABE’nin 3
ve YAA’nin ise 5 faktörlü yapıya sahip olduklarını göstermiştir. AABE
ve YAA’nin yüksek iç tutarlılığı (Cronbach alfalar sırasıyla 0.89 ve 0.93)
olduğu ve test-tekrar test güvenirliklerinin de oldukça iyi olduğu saptanmıştır.
Tartışma ve Sonuç: Bulgularımız AABE ve YAA’nın Türkçe versiyonlarının iyi psikometrik özelliklere sahip geçerli ve güvenilir ölçüm araçları olduğunu göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi, Ayrılma
Anksiyetesi Belirti Envanteri, geçerlik, gü
venirlik


SUMMARY
The Validity and Reliability of Turkish Version of Separation
Anxiety Symptoms Inventory and Adult Separation Anxiety
Questionnaire
Aim: The aim of this study is to evaluate the validity and reliability of
Separation Anxiety Symptoms Inventory (SASI) that assess childhood
separation anxiety retrospectively and Adult Separation Anxiety
Questionnaire (ASA).
Method: The study sample included a group of 410 participants
comprised of 282 adult psychiatric outpatients with anxiety and/or
major depressive disorders according to DSM-IV criteria and 128 nonpsychiatric control subjects. The presence of psychiatric disorders was
determined by using the M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric
Interview). Structured Clinical Interview for Separation Anxiety
Symptoms (SCI-SAS), Separation Anxiety Symptoms Inventory (SASI),
Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASA), Panic Disorder Severity
Scale (PDSS), “Sensitivity to Separations” subscale of Panic Agorapfobic
Spectrum Scale (PAS-SR), Anxiety Sensitivity Index (ASI) were also
given.
Findings: The validity assessments of the instruments revealed that
SASI and ASA discriminated the psychiatric patients from control
subjects. Both instruments displayed high correlation with SCI-SAS and
PAS-SR, a moderate correlation with ASI and PDSS. Factor structure
assessments revealed the existence of 3 factor for SASI and 5 factor
for ASA. Both SASI and ASA has a high level of internal consistency
(Cronbach alfa coefficients are 0.89 and 0.93 respectively) and their
test-retest reliability is fairly good.
Results: Turkish versions of SASI and ASA were found to be valid and
reliable. Results indicate that those instruments can be used in clinical
studies for surveying adult separation anxiety disorder and determining
its severity.
Key Words: Adult Separation Anxiety Questionnaire, Separation
Anxiety Symptoms Inventory, validity, re
liability
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:53 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

GİRİŞ
Ayrılma anksiyetesi, kişinin anne ya da bağlanma i güründen
ayrılma durumunda veya ayrılma beklentisinde anksiyete yaşaması halidir. Bir çocukluk dönemi sorunu olarak
kavramlaştırılmıştır. Ayrılma anksiyetesinin uzun sürmesi,
şiddetli ve gelişimsel açıdan uygunsuz olması ya da işlevselliği
bozması durumunda ayrılma anksiyetesi bozukluğu (AAB)
tanısı konur. (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994). Ayrılma
anksiyetesi yetişkinliğe uzanmayan bir çocukluk dönemi
bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Yetişkin AAB, DSM ve
ICD tanı sınıl andırmalarında yer almamaktadır (Amerikan
Psikiyatri Birliği 1994, Dünya Sağlık Örgütü 1992).
AAB tanısının yaşla sınırlanması iki soruyu beraberinde getirmektedir. Çocukluk AAB’si belirtileri yetişkinlik dönemine
sarkabilir mi? Ayrılma anksiyetesi belirtileri yetişkinlikte de
başlayabilir mi? Bu soruları araştıran Manicavasagar ve arkadaşları (1997, 2000) çocukluk AAB’sinin yetişkinliğe uzandı-
ğını saptamıştır. Başka araştırmalar da ayrılma anksiyetesinin
yetişkinlikte görüldüğünü ve sanıldığından daha yaygın olduğunu göstermektedir (Ollendick ve ark. 1993, Fagiolini ve
ark. 1998, Mayseless ve ark. 2000). Ancak bu çalışmaların kı-
sıtlılığı yetişkinlikte ilişkilerin şekillenip, bağlanma davranışı-
nın gözlenebileceği kadar uzun döneme yansıyan, uzunlamasına bir desende yapılmamalarıdır.
Diğer taraftan bir grup araştırmacı yetişkin ayrılma anksiyetesinin çocuklukta AAB tanısı almaktan bağımsız ilk olarak
yetişkinlikte ortaya çıkabileceğini öne sürmüş ve araştırmalarıyla bu görüşü desteklemişlerdir (Cyranowski ve ark. 2002;
Foley ve ark. 2004, Manicavasagar ve ark. 2000). Shear ve arkadaşları (2006) bir epidemiyolojik çalışmada (n=9,282), çocukluk ayrılma anksiyetesi belirtilerinin yetişkinliğe uyarlandığı bir klinik görüşme formu kullanarak yetişkinlik AAB’sini
araştırmışlar ve yaşam boyu yaygınlık oranını %6,6 olarak
saptamışlardır. Bu oran oldukça yüksektir. Bu verilerden hareketle araştırmacılar yetişkin AAB’ye DSM’de yer verilmesi
gerektiğini savunmuşlardır.
Ayrılma anksiyetesini değerlendirmek amacıyla Silove ve arkadaşları (1993) “Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanterini
(AABE)” (Separation Anxiety Symptom Inventory, SASI) geliştirmişlerdir. AABE yetişkinlerde çocukluk dönemi ayrılma
anksiyetesi belirtilerini sorgulayan 15 maddeli bir envanterdir. Manicavasagar ve arkadaşları da (2003) yetişkinlik dönemindeki ayrılma anksiyetesi belirtilerini sorgulayan 27 maddeli “Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketini (YAA)” (Adult
Separation Anxiety Checklist; ASA) geliştirmişlerdir. İyi psikometrik özelliklere sahip olan bu gereçler birçok araştırmada kullanılmıştır.
Bu çalışmada ayrılma anksiyetesi belirtilerinin varlığını ve şiddetini belirlemek için kullanılan AABE ve YAA’nın Türkçeye
kazandırılması, hasta ve kontrol gruplarında geçerlilik ve güvenirlik
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:54 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Güvenirlik çalışmalarının yapılarak psikometrik özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışmaya ilk önce iyi derecede İngilizce bilen üç akademik personel tarafından bu iki ölçek “Ayrılma Anksiyetesi
Belirtileri Envanteri” ve “Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi”
adlarıyla Türkçeye çevrilerek başlanmıştır. Türkçe metinler bir
başka akademisyen tarafından tekrar İngilizceye çevrilerek özgün metinlerle karşılaştırılmıştır. Anlamları tam olarak kar-
şılanmadığı düşünülen maddeler gözden geçirilerek Türkçe
son biçimleri oluşturulmuştur. Çalışma için Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuar Araştırmaları
Etik Kurulundan onay alınmıştır.
Çalışma deseni
Hasta grubu, psikiyatri polikliniğine Eylül 2008 - Nisan 2009
tarihleri arasında başvuran hastalardan oluşturuldu. Toplam
282 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu hasta yakınları, öğ-
renciler ile sağlık çalışanlarından oluşturuldu ve 128 gönüllü
kişi araştırmaya alındı. DSM-IV tanı ölçütlerine göre ilk değerlendirmesi yapılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric Interview;
Kısa Uluslar Arası Nöropsikiyatrik Görüşme) Türkçe versiyon 5.00 uygulanarak tanı doğrulaması yapıldı. Kontrol grubu M.I.N.I. görüşmesi ile herhangi bir psikiyatrik bozukluk
tanısı almayanlardan oluşturulmuştur. Çocukluk ya da yetiş-
kinlik AAB tanısını veren Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için
Yapılandırılmış Klinik Görüşme’nin (AAB-YKG) çocukluk
ve yetişkinlik alt bölümleri tüm katılımcılara uygulanmıştır.
Kontrol grubu taranırken 16 olguda yetişkinlik AAB saptandı
ve bunlar hasta grubuna alındı. Birincil tanısı agorafobisiz ya
da agorafobili panik bozukluğu (n=58, %14.2), sosyal anksiyete bozukluğu (n=32, %7.Cool, OKB (n=37, %9), travma sonrası stres bozukluğu (n=6, %1.5), yaygın anksiyete bozukluğu
(n=55, %13.4), anksiyete bozukluğu BTA (n=8, %2.0), yetiş-
kin AAB (n=16, %3.9) ve majör depresyonu (n=70, %17.1)
olan, 18-65 yaş aralığındaki hastalar çalışmaya alınmıştır.
Çalışmada hasta (n=282) ve kontroller (n=128) olmak üzere
toplam 410 kişiye ait bulgular değerlendirilmiştir. Tıbbi duruma veya madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluğu tanısı alanlar, manik episot veya psikoz öyküsü bulunanlar, kognitif bozukluğu olanlar çalışmaya dahil edilmemiştir.
Katılımcılardan demografik veriler toplandı ve hastalardan
panik bozukluğu tanısı alanlarla ek olarak Panik Bozukluğu
Şiddeti Ölçeği (PBŞÖ) görüşmesi yapıldı. Ardından özbildirim ölçeklerinin doldurulacağı ikinci bölüme geçildi. Bir
set içinde katılımcıların yanıtlayacağı YAA, AABE, PanikAgorafobik Spektrum Ölçeği’nin (PASÖ-YB) Ayrılmaya
Duyarlılık Alt Ölçeği ve Kaygı Duyarlılığı İndeksi (KDİ) bulunmaktaydı. Tüm bunların uygulanması yaklaşık
60-120 da
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:56 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

kika almıştır.
Hasta grubundan çalışmaya katılan ve yeniden değerlendirmeyi (tekrar test) kabul eden kişilerle (n=80) ilk değerlendirmeden sonraki 7-21 gün içerisinde ikinci kez görüşülmüştür.
Bu ikinci görüşmede M.I.N.I. hariç tüm uygulamalar tekrarlanmış ve katılımcıların ölçekleri yeniden yanıtlamaları istenmiştir.
Ölçüm araçları
Çalışmada tanıların belirlenmesi ve AABE ile YAA’nın geçerlik güvenirliğinin gösterilmesi amacıyla kullanılan değerlendirme gereçleri şunlardır:
1- Kısa Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme, Klinisyen
değerlendirmesi-uyarlama 5.0.0 (Mini International
Neuropsychiatric Interview, M.I.N.I.): Sheehan ve arkadaş-
ları (1998) tarafından DSM-IV ve ICD-10’da yer alan temel
birinci eksen psikiyatrik bozuklukları değerlendiren kısa yapılandırılmış görüşme olarak tasarlanmıştır. Türkçe versiyon
5.00 kullanılmıştır.
2- Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri için Yapılandırılmış Klinik
Görüşme (Structured Clinical Interview for Separation
Anxiety Symptoms, SCI-SAS): Yetişkin ayrılma anksiyetesi belirtilerini değerlendirmek amacıyla çocukluk AAB belirtilerinin yaşa uygun tanımlarını geliştirerek oluşturulmuş-
tur (Cyranowski ve ark. 2002). AAB-YKG her biri 8 maddeli
2 kısımdan oluşmaktadır. İlki geriye doğru çocukluk ayrılma
anksiyetesi belirtilerini sorgularken, ikinci kısmı şu anda var
olan yetişkinlik dönemi belirtilerini taramaktadır. Sekiz ölçütten en az 3’ünün varlığında çocukluk ya da yetişkinlik AAB
tanısı konmaktadır. AAB-YKG Türkçeye çevrilmiş ve psikometrik çalışmaları yapılmıştır. AAB-YKG’nin çocukluk kısmı
Cronbach Alfa değeri 0.56, yetişkinlik kısmı Cronbach Alfa
değeri 0.57 olup, maddeler arası iç tutarlılığı orta düzeydedir.
Oldukça iyi test-tekrar test (r=0.81, p<0.001) ve görüşmeciler arası güvenilirliği (Cohen’s Kappa 0.622 ile 0.946 arasında
olup, tümü için p<0.001) vardır (Diriöz 2010).
3- Panik Bozukluğu Şiddeti Ölçeği (Panic Disorder Severity
Scale, PDSS): Değerlendiricinin doldurduğu 7 maddelik bu
ölçek, benzer ölçek geçerliliğini incelemek için kullanılmıştır.
Ölçek maddeleri, panik belirtilerinin şiddetini ve yarattığı iş-
levsel bozulmayı ölçmektedir. PBŞÖ 5’li likert tipindedir ve
belirtiler 0-5 puan arasında değerlendirilmektedir. Ölçek iyi
düzeyde psikometrik özelliklere sahiptir ve tedaviyle oluşan
değişime duyarlıdır (Shear ve ark. 1997). Monkul ve arkadaş-
ları (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
4- Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (Seperation Anxiety
Symptom Inventory, SASI): Silove ve arkadaşları (1993) tarafından geliştirilmiştir. AABE 15 maddeli 4’lü likert tipi öl-
çüm sağlayan öz-bildirimsel bir ölçektir. Her bir madde, yetiş-
kinlerde, geçmişe yönelik olarak 0 “hiç hissetmedim
”, 3 “çok
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:57 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

sık hissettim” arasında dağılım gösterecek biçimde, çocuklukta yaşanması muhtemel ayrılık anksiyetesi belirtilerini sorgulamaktadır.
5- Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi (Adult Seperation
Anxiety Questionnaire, ASA): Manicavasagar ve arkadaşları
(2003) tarafından geliştirilmiş olan yetişkinlik dönemindeki
ayrılma anksiyetesi belirtilerini araştıran ve 27 maddeden olu-
şan bir öz bildirim ölçeğidir. Ölçek 4’lü likert tipi ölçüm yapmakta, her bir madde 0 “hiç hissetmedim” ile 3 “çok sık hissettim” arasında dağılım göstermektedir. YAA’nın Türkçe ge-
çerlilik ve güvenirlik pilot çalışmaları küçük bir örneklemde
yapılmış, fakat yayınlanmamıştır (Alkan 2007).
6- Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçeği (PASÖ-
YB): Panik ve agorafobi ile ilişkili spektrum belirtilerini araş-
tıran bir ölçektir (Cassano ve ark. 1999). Toplam 114 maddeden ve 8 alt alandan oluşan ölçekte, belirtilerin varlığı “evet”
ya da “hayır” şeklinde yanıtlanmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye
uyarlanması, güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır
(Onur ve ark. 2006). Bu çalışmada PASÖ-ÖB ölçeğinin 15
maddeli olan ve ayrılma anksiyetesinin bir ölçümünü veren
“Ayrılma Duyarlılığı” alt ölçeği kullanılmıştır.
7- Kaygı Duyarlılığı İndeksi (Anxiety Sensitivity Index, ASI)
Anksiyete duyarlılığının ölçümü amacıyla geliştirilmiş bir öl-
çektir (Reiss ve ark. 1986). KDİ, kişinin “anksiyete belirtilerinin sonuçları hakkında inanışlarını” ölçmektedir. On
altı maddeden oluşup 5’li likert tipi ölçüm sağlamaktadır.
Maddeler 0 “yok”, 4 “çok fazla” olarak değerlendirilir. Türkçe
geçerlik/güvenirlik çalışması yapılmıştır (Ayvaşık, 2000).
İstatistiksel değerlendirme
Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel açıdan değerlendirilmesinde SSPS Windows 15.0 paket programı kullanılmıştır. Sosyodemografik verilerin analizinde, bağımsız örneklem t-testi ve ki kare testi kullanılmıştır. Ölçeklerde ayırt edici
geçerlik işlemleri için bağımsız örneklem t testi yöntemi uygulanmıştır. Yapısal geçerliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla AABE ve YAA puanları, diğer ölçek puanları ile Pearson
korelasyon katsayısı aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Ölçüt ba-
ğımlı geçerlilik için bu ölçeklerle elde edilen puanların olası kesme noktasının saptamasında receiver-operating characteristic (ROC) eğrisi analizi kullanılmıştır. Faktör analizi için
örneklem büyüklüğünün yeterliliğini saptamak için KaiserMeyer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır (Baydur ve Eser 2006).
Barlett testi uygulanarak değişkenler arası korelasyon incelenmiştir. Ölçeklerin faktör yapısını belirlemek üzere, verilere “Kaiser normalizasyonu” ve ”varimax dönüştürmesi” uygulanarak Temel Bileşenler Analizi yapılmıştır. Faktörlerin elde
edilmesinde özdeğer istatistiği (eigen value) 1’den büyük olan
faktörler anlamlı kabul edilmiştir. Güvenirlik analizinde, iç
tutarlık için Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test güvenilirliği için Pearson korelasyon katsayısı ile eşleştirilm
iş örnek-
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:58 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

lem t testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Hasta ve kontrol grupları cinsiyet, yaş, eğitim yılı ve medeni
durum açısından benzer olup yalnızca mesleki durumları arasında anlamlı farklılık bulunmaktaydı. Hasta gru [CENSORED] çalış-
mayan, emekli ve ev hanımlarının oranı kontrol grubuna göre
fazlaydı. Tüm örnekleme ait sosyodemografik bulgular Tablo
1’de verilmiştir.
1) AABE’nin geçerlik ölçümleri
Orijinal AABE geliştirilirken puan dağılımının pozitif sapma
göstererek bir çarpıklık (skewness) oluşturması nedeniyle, öl-
çekten elde edilen ham toplam puanlara karekök dönüştürmesi uygulanarak normal dağılım elde edilmiştir. Yazarlar parametrik analizlerde böyle normalleştirilen puanları (Örn. 16
yerine 4 gibi) kullanılmayı önermiştir (Silove ve ark. 1993).
Çalışmalarda genellikle dönüştürülmüş toplam puanlar kullanılmıştır (Manicavasagar ve ark. 2000, Pini ve ark. 2009,
Silove ve ark. 2010). Bizim çalışmamızda örneklem dağılı-
mı kontrol edilmiş ve örneklemde benzer nitelikte ve istatiksel olarak anlamlı bir çarpıklığın olduğu anlaşılmıştır. AABE
Türkçe versiyonuyla elde edilen ham toplam puanların da karekök dönüştürmesi uygulanarak kullanılması gerekmektedir.
Ayırt edici geçerlik: AABE toplam puanlarının hastalarda (ort.
puan=3.08, ss=1.3Cool kontrol grubundan (ort. puan=2.15,
ss=1.24) daha yüksek olduğu (t=-6.53, df=408, p<0.001) ve
AABE’nin hastaları kontrol grubundan ayırt ettiği saptanmış-
tır.
Benzer ölçek geçerliliği: AABE benzer ölçek geçerliliği ölçütü
olarak AAB-YKG, YAA, PASÖ-YB ve KDİ, ayırt edici geçerlik ölçütü için PBŞÖ ölçekleri kullanılmıştır. Pearson korelasyon analizinde AABE puanları ile AAB-YKG, YAA, PASÖ-
YB, KDİ ve puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
saptanmıştır. AABE ile PBŞÖ arasında düşük düzeyde korelasyon saptanmıştır. AABE ile çalışmada en yüksek korelasyon
bekleneceği üzere AAB-YKG çocukluk alt ölçeği arasında bulunmuştur (Tablo 2).
Yapı Geçerliği-Faktör analizi: AABE’nin yapı geçerliliğini sı-
namak için Açıklayıcı Faktör Analizi tekniği kullanılmıştır.
Tüm grup dahil edilerek hesaplanan KMO değeri AABE için
0.88’dir. Barlett testiyle (p<0.001) veri kümesinin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Varimaks rotasyon
sonucunda madde 3, 6, 7, 8, 11, 13 ve 15 faktör 1’in (ayrılma anksiyetesi) altında; madde 2, 5, 9, 10 ve 12 faktör 2’nin
(aile üyelerinden uzak kalamama) altında; madde 1, 4 ve 14
faktör 3’ün (okul fobisi) altında en yüksek değeri almış olarak
toplanmıştır (Tablo 3). Yapılan analizde birinci faktör toplam
varyansın %40.63’ünü açıklarken, birinci ve ikinci faktör bir
arada %50.67’sini açıklamaktadır. Saptanan 3 fakt
örlü yapı
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:58 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

toplam varyansın %59.43’ünü açıklamaktadır.
2) AABE’nin güvenirlik ölçümleri
İç Tutarlılık: Toplam 410 denekten elde edilen verilerle
AABE’nin Cronbach Alfa değeri 0,89 olarak saptanmıştır.
Madde Analizi: Madde analizi için madde toplam puan korelasyonu yöntemi kullanılmıştır. Maddelerin, madde-toplam
korelasyonlarının 0.43 ile 0.65 arasında değiştiği görülmüş-
tür. (Tablo 4).
Test-tekrar test güvenirliği: Bu amaçla 7-21 gün sonra ölçeklerin 2. kez uygulandığı 80 hastanın ilk değerlendirmedeki ortalama puanları 2.91 (ss=1.37) ve test-tekrar test ortalama puanları 2.92’dir (ss=1.43). İki değerlendirme arasında bir farklılık yoktur (t=-115, df=79, p=0.91). Ayrıca her iki uygulama
arasındaki korelasyon yüksektir (r=0.91, p<0.001).
ROC analizi: AABE için duyarlılığın %83 özgüllüğün %76
olduğu, “12 puan” (ham puan cinsinden) kesme noktası olarak belirlenmiştir.
3) YAA’nın geçerlik ölçümleri
Ayırt edici geçerlik: YAA puanlarının hastalarda (ort.
puan=29.19, ss=16.12) kontrol grubundan (ort. puan=14.55,
ss=10.14) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu (t=-9.45, df=408, p<0.001) ve ölçeğin hastaları kontrollerden ayırt ettiği saptanmıştır.
Benzer ölçek geçerliği ve ayırt edici geçerlik: YAA’nın benzer
ölçek geçerliliği ölçütü olarak AAB-YKG, AABE, PASÖ-YB
ve KDİ, ayırt edici geçerlik ölçütü için PBŞÖ ölçekleri kullanılmıştır. Pearson korelasyon analizinde YAA puanları ile
AAB-YKG, AABE, PASÖ-YB, PBŞÖ ve KDİ puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. YAA ile çalışmada kullanılan tüm ölçekler arasında en yüksek korelasyon PASÖ-YB’nin Ayrılmaya Duyarlılık alt ölçeği arasında
bulunmuştur. PBŞÖ ölçeği ile YAA arasında düşük düzeyde
bir korelasyon mevcuttur (Tablo 2).
Yapı geçerliliği-faktör analizi: YAA’nın yapı geçerliliğini sınamak için Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. KMO test de-
ğeri 0.93 olarak bulunmuştur. Barlett testi ile veri kümesinin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür (ölçek için
p<0.001’dir). Temel bileşenler analizi, özdeğerleri 1’den bü-
yük olan 5 faktörün varlığını ortaya çıkarmıştır (Tablo 5).
Ancak saptanan faktörlerin çoğunun 1. faktöre pozitif olarak yüklendiği görülmüştür. İlk faktör kendi başına varyansın %40’ını oluşturmaktadır ve kalan faktörlerin her biri varyansa yalnızca %3 ile %6 arasında katkıda bulunmaktadır.
Saptanan 5 faktörlü yapı toplam varyansın %59.78’ini açıkla
maktadır.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 9:59 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

Faktör sayısının hesaplanmasında kullanılan diğer bir yöntem
Scree test grafiğidir. Grafiğin yatay şekil aldığı düzeye kadar
olan sayı faktör sayısı olarak kabul edilir. YAA için, 5-faktör
çözümünün dikey rotasyonu birinci faktör dışında kalan ek
boyutlardaki yükleri güçlendirmede başarısız kalmıştır. Tüm
maddeler ilk rotasyonlu faktör üzerine büyük bir güçle yüklenmeye devam etmektedir.
4) YAA’NIN Güvenirlik Ölçümleri
İç Tutarlılık: YAA’nın Cronbach Alfa değeri 0,93 olarak saptanmıştır.
Madde Analizi: Maddelerin madde-toplam korelasyonları
0.29-0.76 arasında değişmektedir (Tablo 6). Her hangi bir
maddenin çıkarılması ise Cronbach alfayı değiştirmemektedir.
Test-tekrar test güvenilirliği: Seksen hastaya ölçek ikinci kez
uygulandı. İlk değerlendirmede aldıkları ortalama puan 28.43
(ss=15.50) iken, tekrarlanan testte ortalama puanı 27.78’dir
(ss=15.23) ve iki değerlendirme arasında anlamlı farklılık
yoktur (t=1.02, df=79, p=0.307) ve iki uygulama arasındaki
korelasyon değeri yüksektir (r=0.93, p<0.001).
ROC analizi: YAA için kesme noktası puanı 24.5 alındığında duyarlılığın %85 özgüllüğün %75, kesme noktası puanı
26.5 alındığında duyarlılığın %81 özgüllüğün %79 olması
göz önünde tutularak “25 puan” olası kesme noktası olarak
belirlenmiştir.
TARTIŞMA
Tarafımızdan Türkçeye çevrilen hem “Ayrılma Anksiyetesi
Belirti Envanteri”nin hem de “Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi
Anketi”nin güvenilir ve geçerli ölçüm araçları olduğu gösterilmiştir. Geniş bir örneklemde yapılan çalışmada gruplar arası
mevcut olan demografik veri farklılıkları (mesleki durum) çalışma tasarımı açısından sorun oluşturmamaktadır.
AABE’nin Psikometrik Özellikleri
Bir ölçeğin ayırt edici geçerliğinin olması, söz konusu ölçeğin,
hastaları sağlamlardan ayırt edebilmesi demektedir (Baydur
ve Eser 2006). Çalışmamızda AABE’nin, yapısal geçerliliği
olduğunu gösterecek biçimde, hastaları ortalama puanlar temelinde normal kontrollerden ayırt edebildiği saptanmıştır.
Benzer ölçek geçerliliğinin değerlendirilmesinde AAB-YKG,
YAA, PASÖ-YB’nin ayrılmaya duyarlılık alt ölçeği, PBŞÖ ve
KDİ ölçekleri kullanılmıştır. En yüksek korelasyon beklendiği
üzere, geçmiş ayrılma anksiyetesi belirtilerini ve yaşantılarını
sorgulayan “AABE” ile çocukluk AAB tanısını veren “AABYKG’nin çocukluk alt ölçeği” arasında bulunmuştur. Keza,
YAA, PASÖ-YB, AAB-YKG yetişkinlik ve KDİ ile AABE arasında da yüksek korelasyonlar vardır. Bulunan bu a
nlamlı ko
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 10:00 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

relasyonlar ölçeğin benzer ölçek geçerliğini desteklemektedir.
AABE ile PBŞÖ arasında anlamlı fakat düşük düzeyde bir korelasyon saptanmıştır. Başka deyişle yetişkinlikteki panik bozukluğu belirtileriyle, AABE ile ölçülen çocukluk dönemi ayrılma anksiyetesi belirtileri arasında düşük düzeyde bir ilişki
bulunmaktadır. Bu ilişki çocukluk AAB ve yetişkin dönemdeki panik bozukluğunun fenomenolojik olarak örtüşmedi-
ği, ancak bir biçimde bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da ölçeğin ayırt edici geçerliliğini desteklemektedir.
AABE için toplam varyansın %59.43’ünü açıklayan 3 faktrün varlığını ortaya çıkarmıştır. Ayrılma anksiyetesi belirtileri
faktör 1’e ağırlık verirken; aile üyelerinden uzak kalamamayla bağlantılı olan belirtiler faktör 2’ye ve okul fobisi belirtileri ise faktör 3’e ağırlık vermiştir. Silove ve arkadaşları (1993),
faktör analizi sonucu toplam varyansın %57’sini açıklayan 4
faktör belirlemişlerdir. O çalışmada ayrılma anksiyetesini sorgulayan maddeler (3., 7., 8., 9., 11. ve 13.) faktör 1’i oluşturmuştur. Bizim çalışmamızda bu maddelere ek olarak 6. ve 15.
maddelerin de faktör 1’e yüklendiğini belirledik ve bu faktöre “Ayrılma Anksiyetesi” adını verdik. Bizim çalışmamızda da
“Okul fobisini” sorgulayan 1., 4. ve 14. maddeler aynen orijinal çalışma olduğu gibi faktör 3’e yüklenmiştir. Özgün çalışmada, diğer maddelerin “güvenli bir yerden uzak kalma” ve
“aile üyelerinden uzak kalma” adını verdikleri 2 ayrı faktörde
yüklendikleri belirtilmiştir (Silove ve ark. 1993). Biz bu maddelerin farklı olarak tek bir faktörde toplandıklarını saptadık
ve bu faktöre “aile üyelerinden uzak kalamama” adı verildi.
Elde edilen veriler ölçeğin yapı geçerliliğini desteklemektedir.
Bu çalışmada AABE’nin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı-
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 10:01 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

nı gösteren Cronbach Alfa değeri 0,89 olarak saptanmıştır.
Silove ve arkadaşları (1993), Cronbach Alfa’yı 0,80 olarak belirlemişlerdir. Biz bulunan değere bakarak ölçeğin Türkçe versiyonunun iyi bir iç tutarlılığının bulunduğunu ve yüksek derecede güvenirliği olduğunu söyleyebiliriz.
Ölçekteki maddelerin toplam puanla olan korelasyonları incelendiğinde “okul fobisi” kısmının birinci maddesinin (Okula
gitmek istemezdim) en düşük katsayıya sahip olduğu, diğer
maddelerin madde-toplam puan korelasyonlarının ise 0.48 ile
0.65 arasında değiştiği görülmüştür. Tüm maddeler, tutarlılık
göstergesi olabilecek korelasyon değerinin (0.20’nin) üzerindedir. Başka deyişle her bir maddenin, ölçeğin tümüyle olan
tutarlılığının oldukça iyi olduğu anlaşılmış ve ölçeğin güvenilirliği desteklenmiştir. Bu ölçek ile ham puan cinsinden 12 ve
üzeri ya da karekök transformasyonuyla 4 ve üzerinde puan
alanların büyük olasılıkla çocukluk AAB tanısını karşıladıkları söylenebilir.
AABE ölçeğinin test-tekrar test güvenirliği açısından r=0.90
gibi oldukça yüksek ve anlamlı bir korelasyon değeri bulunmuştur. Bu değer, Silove ve arkadaşlarının (1993) çalışmasındaki değerle (r=0.89) benzerdir. Ayrıca puan ortalamaları arasında bir farklılık saptanmamıştır. Bu bulgularla, çocukluk
ayrılma anksiyetesi belirtilerinin AABE ile değerlendirmesinin, zaman içinde oldukça iyi tutarlılık gösterdiği sonucuna
varılmıştır.
YAA’nın Psikometrik Özellikleri
Hasta ve kontrol gruplarının ortalama YAA puanları açısından birbirinden anlamlı farklılık sergilemektedir
(Hastalar=29.19±16,12, Kontroller=14.55±10.14). YAA’yı
geliştiren Manicavasagar ve arkadaşlarının (2003) çalışmasında yetişkinlik AAB’si olanların YAA puan ortalamaları bu tanıyı almamış olanlara kıyasla neredeyse 3 kat daha yüksekti
(37.8’e karşılık 14.2). Çalışmamızda YAA’nın ortalama puanlar temelinde normalleri hastalardan ayırt ettiği görülmektedir ve ölçeğin ayırt edici geçerliliğinin yüksek olduğu söylenebilir.
YAA’nın benzer ölçek geçerliliğini ve ayırt edici geçerlili-
ği değerlendirmek için YAA toplam puanları ile AAB-YKG,
AABE, PASÖ-YB’nin ayrılmaya duyarlılık alt ölçeği, PBŞÖ
ve KDİ toplam puanlarının korelasyonları değerlendirilmiştir.
PASÖ-YB’nin “Ayrılmaya Duyarlılık” alt ölçeği, YAA gibi ayrılma duyarlılığını ve anksiyetesini araştırmaktadır. Nitekim
beklenildiği gibi YAA ile en yüksek korelasyonlar AAB-YKG
yetişkinlik kısmı ve PASÖ-YB ayrılmaya duyarlılık alt ölçeği
arasında bulunmuştur. Ayrıca AAB-YKG çocukluk, AABE ve
KDİ ile YAA arasında yüksek düzeyde ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. YAA’nın ülkemizde yapılan diğer geçerlilik
ve güvenirlik çalışmasında da PASÖ-YB ayrılmaya duyarlılık
alt ölçeği ile YAA arasındaki korelasyon katsayısı istatistiksel
olarak anlamlı (r=0.73; p<0.001) bulunmuştur (Alkan 2007).
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
admin
Site Admin


Kayıt: 15 May 2012
Mesajlar: 785

MesajTarih: Sal May 29, 2012 10:02 pm    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

SONUÇ
AABE, yetişkin bireylerde, çocukluk ayrılma anksiyetesi belirtilerinin varlığını sorgulayarak saptamada kullanılabilecek ge-
çerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Özbildirime dayanan ve uygulaması yaklaşık 5 dakika kadar kısa
süren AABE ile bireyin çocukluk döneminde yaşadığı ayrılık
anksiyetesi belirtileri tek tek taranmakta ve şiddeti belirlenebilmektedir. YAA ise yetişkinlik dönemi ayrılma anksiyetesinin belirtilerini değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek ge-
çerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır. Bu ölçekle ister çocuklukta başlayıp yetişkinlikte devam etsin, ister ilk kez yetişkinlikte
ortaya çıksın ayrılma anksiyetesi belirtileri sorgulanmakta ve
şiddeti belirlenebilmektedir. Öz-bildirime dayanan ve uygulaması yaklaşık 10-15 dakika süren bu ölçek de Türkçeye kazandırılmıştır. Her iki ölçeğin kullanılmasıyla, henüz çok az çalışma yapılmış olan ve resmi sınıflandırmalarda yer almayan
yeni bir anksiyete bozukluğunun doğasını aydınlatacak verilerin toplanacağı kanı
sındayız.
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder    psikoloji forumu; psikolojik bilgi, online psikolojik yardım Forum Ana Sayfa -> Psikiyatri Makaleleri Tüm zamanlar GMT + 3 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız

"

Psikoloji ARAMA MOTORU

Loading
Loading
" Review http://psikolojik.forumup.web.tr on alexa.com Sesliduyar toplist ForumMavi Uzman Tavsiye Portalı ALLAH YÜCEDİR kuran meali, türkçe kuran psikolojiktir gecer

:. PsikolojiMedya Sayfaya Giriş .:Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçıoğlu

Abuse - Report Abuse - TOS & Privacy.
Powered by forumup.web.tr forum gratis free, create open your free forum! Created by Hyarbor & Qooqoa - Auto ICRA

Page generation time: 0.469